Algemene Voorwaarden

Disclaimer
Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, dient de informatie die hierop wordt aangeboden, enkel te worden beschouwd als algemene informatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze informatie.

c) Copyrights 2007 | Nooitmeeropdieet.nl | Alle rechten voorbehouden

Toepasbaarheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Nooitmeeropdieet.nl en alle daarmee verband houdende handelingen.

Aanmelden
De aanmelding voor een cursus dient via e-mail of telefonisch te geschieden.
De inschrijving is definitief zodra je een schriftelijke bevestiging via de mail hebt ontvangen.
De deelnemer verklaart door middel van betaling van de factuur de Algemene Voorwaarden van Nooitmeeropdieet.nl als zodanig te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan.

Levertijd
De door nooitmeeropdieet.nl opgegeven termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Nooitmeeropdieet.nl aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien nooitmeeropdieet.nl zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 125,- exclusief BTW.

Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van nooitmeeropdieet.nl binnen twee weken na factuurdatum aan nooitmeeropdieet.nl schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Annulering en restitutie
Tot één week vóór aanvang van de cursus zijn wij gerechtigd een cursus te annuleren, bij onvoldoende belangstelling. Dit doen wij meestal schriftelijk via de mail. Natuurlijk wordt het reeds betaalde cursusgeld dan direct gerestitueerd.
Wanneer een cursus vol is, krijgt u uw cursusgeld teruggestort, mits er geen passend alternatief gevonden wordt.
Als u zelf besluit om, ná inschrijving, toch niet aan de cursus deel te nemen, dient u dit schriftelijk via mail of post aan ons mede te delen. Hierbij geldt de volgende annuleringsregeling: tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, vanaf 14 dagen tot de aanvangsdatum is 100% verschuldigd.


Persoonlijke begeleiding

Afspraken en annuleringen
Afspraken kunnen schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt.
Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk te worden geannuleerd. Bij annulering van afspraken korter dan 24 uur van te voren is de cliënt 50% van de begeleidingskosten verschuldigd. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven aan Nooitmeeropdieet.nl, is de cliënt 100% van de begeleidingskosten verschuldigd.
Bij het niet doorgaan van een begeleidingsgesprek door annulering van de zijde van Nooitmeeropdieet.nl, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.
Bij het niet doorgaan van een begeleidingsgesprek is Nooitmeeropdieet.nl op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Auteursrechten
Zonder schriftelijke toestemming van Nooitmeeropdieet.nl is het niet toegestaan het cursusmateriaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Nooitmeeropdieet.nl worden verzorgd.
Deelnemers die de materialen openbaar maken of beschikbaar stellen aan derden, betalen voor elk persoon aan wie zij de materialen hebben doorgegeven het bedrag voor het theorie/werkboek.

Ontoerekenbare tekortkomingen
In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van nooitmeeropdieet.nl op:
Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract. Vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers (o.a. tpg-post)

Aansprakelijkheid
Nooitmeeropdieet.nl is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Nooitmeeropdieet.nl, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer en/of mede faciliterende organisatie.
Nooitmeeropdieet.nl is evenmin aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of deelnemer hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de cursus.
Nooitmeeropdieet.nl is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist na de cursus met de opgedane kennis doet.
Nooitmeeropdieet.nl sluit geen verzekering voor de deelnemers af, dit dienen deelnemers,wanneer zij dit nodig achten, zelf te doen.

Wijziging van de voorwaarden
Nooitmeeropdieet.nl behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Copyright © 2007 Nooitmeeropdieet.nl
Utrecht
06-38515033

Contact     Algemene Voorwaarden     Garantie     Privacy     Zoeken     Links