Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) en een Member/Client, Kim Munnecom en de Member/ Client voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
Eenvoudig gezegd
Deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers/ cliënten.
Definities
•Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET): statutair gevestigd te Roermond, Keulsebaan 506, 6045 GL.
•Member/ Cliënt: natuurlijk persoon welke een abonnement/ traject/ eenmalige dienst heeft afgesloten bij Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET!).
•De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) en de Member/ Cliënt.

Tot stand komen overeenkomst
1.De Overeenkomst tussen Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) en de Member/ Cliënt komt tot stand door middel van:
– Het online aanmelden op de website van Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET), of door een e-mail te sturen waarin de Member/ Cliënt aangeeft graag 1op1 coaching te willen ontvangen.

Nadat de Member/ Cliënt op “bestelling afronden en betalen” heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.

2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) worden overgedragen.

3. Een Member/ Cliënt heeft bij het online aanmelden het recht om aan Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de aanmelding. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

4. Indien de Member binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) gerechtigd om het aantal dagen dat de Member/ Cliënt gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET), kosten in rekening te brengen.

5. Kim Munencom (NOOIT MEER OP DIEET) verwerkt persoonsgegevens van de Member/ Cliënt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

6. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) de persoonsgegevens voor de doeleinden:

a. Facturatie
b. Debiteurenadministratie
c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
d. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
e. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET).

7. Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

Eenvoudig gezegd
Na aanmelding via de website van Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) wordt Member/ Cliënt.
Na aanmelding heb je 14 dagen bedenktijd om op je aanmelding terug te komen.
Je belooft dat je de juiste gegevens invult bij het aanmelden op de website. Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) slaat jouw gegevens op, om te kunnen gebruiken voor de normale bedrijfsvoering.

Abonnementsgelden
1. De Overeenkomst voor de Online Community: NOOIT MEER OP DIEET wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De contractduur bedraagt minimaal 1 maand en is niet tussentijds opzegbaar. Als je kiest voor een jaarabonnement dan wordt de overeenkomst aangegaan voor minimaal 1 jaar en is dan ook niet tussentijds opzegbaar.

2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.

3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) de aanmelding heeft ontvangen.

4. Betaling van het abonnementsgeld voor de Online Community geschiedt via automatische incasso. Voor de 1 op 1 coaching ontvangt u apart een factuur. Betaling voor overige diensten/ evenementen geschiedt via iDEAL. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van SEPA en/op iDEAL van toepassing.

5. De betaling via iDEAL dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Kim Munencom te zijn binnengekomen. Kim Munecom is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.

6. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Eenvoudig gezegd
Je abonnement bij Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) duurt minimaal 1 maand, je kunt daarna altijd verlengen, je kunt het abonnement niet verkorten.
Je bent verplicht het abonnementsgeld op tijd te betalen.Dit gaat via Automatische Incasso

Diensten en verplichtingen Partijen
1. Kim Munnecom levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op drie pijlers: voeding, gedrag en mindset.

2. De door Kim Munnecom te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.

3. Doordat een aantal diensten van Kim Munnecom online geleverd worden, kan Kim Munnecom niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.

4. Kim Munnecom zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member/ Cliënt ontvangen wordt.

5. Inbreuk op rechten van de Member/ Cliënt dienen per e-mail gemeld te worden op info@kimmunnecom.nl. Na de melding zal Kim Munnecom de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke termijn onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.

6. De Member/ Cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.

7. De Member/ Cliënt heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.

8. De Member/ Cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Member/ Cliënt zal worden aangepast.

9. De Member/ Cliënt mag derden geen toegang verschaffen tot Kim Munnecom via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Member/ Cliënt volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.

10. De Member/ Cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Kim Munnecom en derden, ten gevolge van de door de Member/ Cliënt gedeelde informatie.

11. De Member/ Cliënt gaat akkoord dat Personal Body Plan alle door de Member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.

12. Kim Munnecom behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Kim Munnecom te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Member/ Cliënt gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Member/ Cliënt gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

13. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 12 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Member/ Cliënt slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Kim Munnecom.

Eenvoudig gezegd
Niemand is perfect, Kim Munnecom ook niet. Kim Munnecom doet haar best om haar diensten zo snel en zo goed mogelijk aan te leveren, maar word niet meteen boos als er een keer iets mis gaat. Als je ons wilt helpen door middel van feedback, dan staan wij altijd open voor een gesprek.
Kim Munnecom respecteert auteursrechten en verwacht dat jij dat ook doet. Als jij informatie aanlevert die je niet had mogen aanleveren, en Kim Munnecom lijdt daardoor schade dan ben jij aansprakelijk.
Kim Munnecom mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt Kim Munnecom dan voor een nette afhandeling van zaken.

Beëindigen
1. Een Membership van de Online Community moet zelf door de Member/ Cliënt beindigt worden. Dit kan per maand geschieden.

2. De Member kan zijn/haar Membership niet tussentijds opzeggen bij het afsluiten van een jaarabonnement.

3. Kim Munnecom behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de Member/ Cliënt de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

4. Tijdelijke opschorting van het abonnement is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:

a. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
c. De betalingsverplichting van de Member/ Cliënt wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
d. De einddatum van de Membership wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

Eenvoudig gezegd
Je abonnement voor de Online Community (Nooit MEER OP DIEET) loopt elke maand door, totdat je dit opzegt. Een jaarabonnement kun je na een jaar stopzetten.
Tussentijds stoppen kan niet. Tenzij je een verklaring van de arts overlegt.

Annuleren Consult
1. Als een cliënt 1 op 1 coaching volgt bij Kim Munnecom en een geplande afspraak/ consult om wat voor reden dan ook wil annuleren, dan moet deze annulering minimaal 24 uren van te voren worden geannuleerd, anders wordt de geplande afspraak gewoon als consult in rekening gebracht.

Intellectuele eigendom
1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member/ Cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Kim Munnecom en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

2. Kim Munnecom verleent de Member/ Cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Kim Munnecom) recht om de producten en diensten van Kim Munnecom te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

3. Wanneer in een overeenkomst tussen Kim Munnecom en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Kim Munnecom wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

4. Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Kim Munnecom te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Kim Munnecom.

Eenvoudig gezegd
Jouw lidmaatschap voor de Online Community NOOIT MEER OP DIEET (waaronder dus de gedragslessen, de mindsettraining, de recepten, de video’s en alle overige berichten), is gericht aan jou en alleen voor jou bestemd. Het is niet de bedoeling dat je deze informatie zomaar openbaar gooit en met anderen deelt. Anders heeft Kim Munnecom straks geen bestaansrecht meer.
Natuurlijk mag je alles wat je leert gewoon bespreken met de mensen om je heen. Maar begin niet jouw eigen versie van Kim Munnecom (NOOIT MEER OP DIEET) op basis van de informatie van Kim Munnecom.

Communicatie
1. Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Kim Munnecom zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.

2. De Member/ Cliënt gaat ermee akkoord dat Kim Munnecom de Member/ Cliënt mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.

3. Binnen de diensten van Kim Munnecom kunnen Members/ Cliënten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Member/ Cliënt verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Kim Munnecom en beëindiging van de gebruikslicentie.

4. Het staat Kim Munnecom ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Eenvoudig gezegd
Kim Munnecom kan jou afentoe een e-mail sturen.

Slotbepalingen
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Kim Munnecom is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Kim Munnecom en een Member/ Cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

3. Door het aangaan van een Membership verklaart de Member / Cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.

4. Kim Munnecom is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

Eenvoudig gezegd
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing en mochten jij en Kim Munnecom ruzie maken en hier niet samen uitkomen, dan is de Nederlandse rechter bevoegd.